UTF-8-Zeichen zum Kopieren & Einfügen

ERef Bayreuth expects special characters or characters in another script to be entered as unicode UTF-8 character codes. Here you can find the most important characters, which you can copy and paste into your ERef entry.

Jump to: Latin, Symbols, Greek, Cyrillic, Hebrew, Arabic etc.

External links with additional characters and information:


Latin extended

Letters with acute
AÁ aá CĆ cć EÉ eé IÍ ií LĹ lĺ NŃ nń OÓ oó RŔ rŕ SŚ sś UÚ uú YÝ yý ZŹ zź
Letters with apostrophe
dď LĽ lľ tť
Letters with breve
AĂ aă GĞ gğ UŬ uŭ
Letters with caron (hacek)
CÇ cç GĢ gģ KĶ kķ LĻ lļ NŅ nņ RŖ rŗ SŞ sş TŢ tţ
Letters with circumflex
AÂ aâ CĈ cĉ EÊ eê GĜ gĝ HĤ hĥ IÎ iî JĴ jĵ OÔ oô SŜ sŝ UÛ uû WŴ wŵ YŶ yŷ
Letters with diaeresis (umlaut)
AÄ aä EË eë IÏ iï OÖ oö UÜ uü YŸ yÿ
Letters with/without dot above
CĊ cċ EĖ eė GĠ gġ Iİ iı ZŻ zż
Letters with double acute
OŐ oő UŰ uű
Letters with grave
AÀ aà EÈ eè IÌ iì OÒ oò UÙ uù
Letters with horn
OƠ oơ UƯ uư
Letters with macron
AĀ aā EĒ eē IĪ iī OŌ oō UŪ uū
Letters with ogonek
AĄ aą EĘ eę IĮ iį UŲ uų
Letters with ring above
AÅ aå UŮ uů
Letters with stroke
DĐ dđ HĦ hħ LŁ lł OØ oø
Letters with tilde
AÃ aã NÑ nñ OÕ oõ
Ligatures
AEÆ aeæ OEŒ oeœ
Eth & Thorn
DÐ dð THÞ thþ
German sharp s & long s
ß ſ
↑ TOP

Symbols & Math

superscript minus
superscript plus
superscript equal
superscript (
superscript )
superscript n
superscript 0
¹ superscript 1
² superscript 2
³ superscript 3
superscript 4
superscript 5
superscript 6
superscript 7
superscript 8
superscript 9
subscript minus
subscript plus
subscript equal
subscript (
subscript )
subscript x
subscript 0
subscript 1
subscript 2
subscript 3
subscript 4
subscript 5
subscript 6
subscript 7
subscript 8
subscript 9
bullet
¢ cent sign
© copyright sign
¤ currency sign
dagger
° degree sign
÷ division sign
« double angle quotation mark (guillemet) <<
» double angle quotation mark (guillemet) >>
double quotation mark 66
double quotation mark 99
double quotation mark low-99
ellipsis
em dash
en dash
euro sign
horizontal bar (quotation dash)
· middle dot (centered period)
· middle dot (centered period, Greek ano teleia)
µ micro sign
× multiplication sign
¬ not sign
numero sign
per mille (per thousand) sign
pilcrow (paragraph) sign
± plus-minus sign
£ pound sterling sign
® registered sign
§ section sign
sheqel sign
single angle quotation mark (guillemet) <
single angle quotation mark (guillemet) >
single quotation mark 6
single quotation mark 9 (apostrophe)
trademark sign
¥ yen sign
، Arabic comma
٫ Arabic decimal separator
٪ Arabic percent sign
؟ Arabic question mark
؛ Arabic semicolon
۔ Arabic-Urdu full stop (Arabic-Urdu period)
־ Hebrew hyphen (maqaf)
׳ Hebrew prime (geresh)
״ Hebrew double prime (gershayim)
Indic abbreviation sign
Indic danda
Indic double danda
ạb COMBINING DOT BELOW
ᴵ ᴵ MODIFIER LETTER CAPITAL I
MODIFIER LETTER SMALL I
↑ TOP

Greek

Capital letters
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Capital letters with tonos
Ά Έ Ή Ί Ό Ύ Ώ
Capital letters with dialytika
Ϊ Ϋ
Small letters
α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σς τ υ φ χ ψ ω
Small letters with tonos
ά έ ή ί ό ύ ώ
Small letters with dialytika
ϊ ϋ
Small letters with dialytika and tonos
ΐ ΰ
↑ TOP

Cyrillic

Belarussian alphabet
А Б В Г Д Е Ё Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ў Ф Х Ц Ч Ш Ы Ь Э Ю Я
а б в г д е ё ж з і й к л м н о п р с т у ў ф х ц ч ш ы ь э ю я
Bulgarian alphabet
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ь ю я
Macedonian alphabet
А Б В Г Д Ѓ Е Ж З Ѕ И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш
а б в г д ѓ е ж з ѕ и ј к л љ м н њ о п р с т ќ у ф х ц ч џ ш
Russian alphabet
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
Serbian alphabet
А Б В Г Д Ђ Е Ж З И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ћ У Ф Х Ц Ч Џ Ш
а б в г д ђ е ж з и ј к л љ м н њ о п р с т ћ у ф х ц ч џ ш
Ukrainian alphabet
А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я
а б в г ґ д е є ж з и і ї й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ь ю я
Mongolian alphabet
A B V G D E Ë Zh Z I J K L M N O Ö P R S T U Ü F H C Ch Sh Shh " Y ' E Ju Ja
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О Ө П Р С Т У Ү Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
а б в г д е ё ж з и й к л м н о ө п р с т у ү ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
↑ TOP

Hebrew

Hebrew alphabet
’ v g d h w z H T y xx l mm nn s ‘ ff cc q r S ( š ś ) t
 א ב ג ד ה ו ז ח ט י כך ל מם נן ס ע פף צץ ק ר ש ( שׁ שׂ ) ת
Letters with dagesh (mappiq)
’ b g d h w z   T y kk l m n s   pp c q r S ( š ś ) t
 אּ בּ גּ דּ הּ וּ זּ   טּ יּ כּךּ לּ מּ נּ סּ   פּףּ צּ קּ רּ שּ ( שּׁ שּׂ ) תּ
Yiddish digraphs
ww wy yy
 װ  ױ  ײ
Letters with rafe
v x f
 בֿ  כֿ  פֿ
Vowels with points
a å o u
 אַ  אָ  וֹ  וּ
↑ TOP

Arabic

Arabic alphabet
â a b t þ j H x d ð r z s š S D T Z ‘ G f v q k l m n h -t w ÿ (y) -a
 ـآ آ   ـا ا   بـبـب ب   تـتـت ت   ثـثـث ث   جـجـج ج   حـحـح ح   خـخـخ خ   ـد د   ـذ ذ   ـر ر   ـز ز   سـسـس س   شـشـش ش   صـصـص ص   ضـضـض ض   طـطـط ط   ظـظـظ ظ   عـعـع ع   غـغـغ غ   فـفـف ف   ڤـڤـڤ ڤ   قـقـق ق   كـكـك ك   لـلـل ل   مـمـم م   نـنـن ن   هـهـه ه   ـة ة   ـو و   يـيـي ي   ( یـیـی ی )   ـى ى 
Letters with hamzah
 ء   ـإ إ   ـأ أ   ـؤ ؤ   ئـئـئ ئ 
Persian alphabet
â a b p t s j c H x d z r z ž s š S Ż T Z ‘ G f q k g l m n v h y
 ـآ آ   ـا ا   بـبـب ب   پـپـپ پ   تـتـت ت   ثـثـث ث   جـجـج ج   چـچـچ چ   حـحـح ح   خـخـخ خ   ـد د   ـذ ذ   ـر ر   ـز ز   ـژ ژ   سـسـس س   شـشـش ش   صـصـص ص   ضـضـض ض   طـطـط ط   ظـظـظ ظ   عـعـع ع   غـغـغ غ   فـفـف ف   قـقـق ق   کـکـک ک   گـگـگ گ   لـلـل ل   مـمـم م   نـنـن ن   ـو و   هـهـه ه   یـیـی ی 
Urdu alphabet
â a b p t t. s j c H x d d. z r r. z ž s š S Ż T Z ‘ G f q k g l m n -n v h h y -e
 ـآ آ   ـا ا   بـبـب ب   پـپـپ پ   تـتـت ت   ٹـٹـٹ ٹ   ثـثـث ث   جـجـج ج   چـچـچ چ   حـحـح ح   خـخـخ خ   ـد د   ـڈ ڈ   ـذ ذ   ـر ر   ـڑ ڑ   ـز ز   ـژ ژ   سـسـس س   شـشـش ش   صـصـص ص   ضـضـض ض   طـطـط ط   ظـظـظ ظ   عـعـع ع   غـغـغ غ   فـفـف ف   قـقـق ق   کـکـک ک   گـگـگ گ   لـلـل ل   مـمـم م   نـنـن ن   ـں ں   ـو و   ہـہـہ ہ   ھـھـھ ھ   یـیـی ی   ـے ے 
Arabic-Indic digits
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 ٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠
 ۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰

Devanagari

Sanskrit alphabet
a aa i ii u uu   r rr l   e ai o au
अ आ इ ई उ ऊ   ऋ ॠ ऌ   ए ऐ ओ औ
kaa ki kii ku kuu   kr krr kl   ke kai ko kau
का कि की कु कू   कृ कॄ कॢ   के कै को कौ
k kh g gh ng   c ch j jh ñ   t. t.h d. d.h n.   t th d dh n   p ph b bh m   y r l l. v   ś s. s h
क ख ग घ ङ   च छ ज झ ञ   ट ठ ड ढ ण   त थ द ध न   प फ ब भ म   य र ल ळ व   श ष स ह
Hindi/Urdu letters with nuqta
q x G z   r. r.h f
क़ ख़ ग़ ज़   ड़ ढ़ फ़
Sample conjuncts
ks. jñ tt tr rt
क्ष ज्ञ त्त त्र र्त
Devanagari digits
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
० १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १०

Gujarati

Sanskrit alphabet
a aa i ii u uu   r rr   e ai o au
અ આ ઇ ઈ ઉ ઊ   ઋ ૠ   એ ઐ ઓ ઔ
kaa ki kii ku kuu   kr krr   ke kai ko kau
કા કિ કી કુ કૂ   કૃ કૄ   કે કૈ કો કૌ
k kh g gh ng   c ch j jh ñ   t. t.h d. d.h n.   t th d dh n   p ph b bh m   y r l l. v   ś s. s h
ક ખ ગ ઘ ઙ   ચ છ જ ઝ ઞ   ટ ઠ ડ ઢ ણ   ત થ દ ધ ન   પ ફ બ ભ મ   ય ર લ ળ વ   શ ષ સ હ
Sample conjuncts
ks. jñ tt tr rt
ક્ષ જ્ઞ ત્ત ત્ર ર્ત
Gujarati digits
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
૦ ૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦

Gurmukhi

Panjabi alphabet
a aa i ii u uu   e ai o au
ਅ ਆ ਇ ਈ ਉ ਊ   ਏ ਐ ਓ ਔ
kaa ki kii ku kuu   ke kai ko kau
ਕਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁ ਕੂ   ਕੇ ਕੈ ਕੋ ਕੌ
k kh g gh ng   c ch j jh ñ   t. t.h d. d.h n.   t th d dh n   p ph b bh m   y r l v r.   s h
ਕ ਖ ਗ ਘ ਙ   ਚ ਛ ਜ ਝ ਞ   ਟ ਠ ਡ ਢ ਣ   ਤ ਥ ਦ ਧ ਨ   ਪ ਫ ਬ ਭ ਮ   ਯ ਰ ਲ ਵ ੜ   ਸ ਹ
Letters with nukta
x G z   f l. š
ਖ਼ ਗ਼ ਜ਼   ਫ਼ ਲ਼ ਸ਼
Gurmukhi digits
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
੦ ੧ ੨ ੩ ੪ ੫ ੬ ੭ ੮ ੯ ੧੦
↑ TOP